การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออนไลน์

หลักฐานการจองซื้อผ่านระบบ E-RO
กรณีจองเกินสิทธิ
กรุณาแนบสำเนาหรือภาพหน้าสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร (รับเฉพาะ SCB, BBL, KBANK, KTB, TTB, BAY, LHBANK เท่านั้น) และสามารถ Upload ประเภทไฟล์ jpg, png, jpeg, gif, pdf, doc, docx เท่านั้น ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB
ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น
*บริษัทจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันการชำระเงินทุก 18.00น. ของทุกวันทำการ หากท่านทำการชำระเงิน โปรดตรวจสอบผลการชำระเงินในวันทำการถัดไป
**รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพบน ระบบ Google chrome**